Všeobecné obchodní podmínky | Tauricon - měřidla, měřící přístroje a stroje

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné ustanovení

Prodávající (dále také jako Provozovatel):

Společnost Tauricon, s.r.o.,
Trenčianska 1279, 020 01 Púchov,
IČO: 44765487, IČ DPH: SK2022819392,
bankové spojení: ČSOB a.s.,
číslo účtu: 4011680468/7500,
IBAN: SK64 7500 0000 0040 1168 0468,
SWIFT CODE: CEKOSKBX,
provozovatel webové stránky www.tauricon.cz,
zapsaná na OR Okresního soudu Trenčín, složka 21604/R.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí každého obchodního případu, který vzniká při obchodní spolupráci mezi prodávajícím a kupujícím. Zákazník odesláním závazné objednávky souhlasí s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami (dále VOP). VOP společnosti Tauricon, s.r.o. jsou volně dostupné na webové stránce www.tauricon.cz, pokud zákazník nemá přístup k internetu, nebo z jiných důvodů se neumí prostřednictvím uvedené stránky k VOP dostat, je povinen si je vyžádat jinou formou. Pokud tak neučiní platí naše VOP. Při všech objednávkách, které přijdou prostřednictvím e-mailu, faxu, nebo jsou dohodnuty ústní či telefonickou formou, platí naše VOP. Pokud zákazník nesouhlasí s našimi VOP je nutno dohodnout jiné obchodní podmínky, podle kterých se uskuteční dohodnutý obchod. Pokud se nedohodnou jiné obchodní podmínky, vždy budou platit VOP společnosti Tauricon, s.r.o.

Kupující je každý subjekt, kterému bylo přiděleno IČO příslušnými úřady České republiky.

Prodávající se v těchto obchodních podmínkách řídí platným Obchodním zákoníkem SR č.j. 513/1991 Sb. a jeho novelizacemi.

Všeobecné obchodní podmínky jsou volně přístupné na webové stránce www.tauricon.cz v sekci INFO nebo je zákazníkovi pošleme na vyžádání prostřednictvím e-mailu.

Webové stránky www.tauricon.cz neplní funkci e-shopu nebo internetového obchodu, slouží jako on-line katalog zboží a služeb. Prostřednictvím webových stránek www.tauricon.cz není možné objednat zboží nebo službu. Zboží nebo službu lze prostřednictvím uvedených webových stránek jen poptat. Objednávku na základě vytvořené nabídky musí zákazník poslat e-mailem, faxem, poštou nebo musí přijít osobně. Objednávku nelze poslat přímo přes webové stránky www.tauricon.cz.

Obchodní případ

Tvorba cenové nabídky vzniká na základě poptávky od zákazníka. Poptávka od zákazníka může mít e-mailovou, faxovou, telefonickou nebo osobní formu. Na základě poptávky provozovatel této stránky vystaví cenovou nabídku, na které jsou všechny potřebné informace včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů. Součástí cenové nabídky jsou i Všeobecné obchodní podmínky společnosti Tauricon s.r.o.. Dříve než zákazník odešle svou poptávku, potvrzuje, že před jejím odesláním se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad s nimi souhlasí.

Ceny, které jsou uváděny na cenových nabídkách prodávajícím jsou vždy bez DPH a platnost cenové nabídky je na cenové nabídce řádně vyznačena. Cena na cenových nabídkách je stanovena vždy samostatně za zboží a samostatně za služby. Ceny, které jsou uvedeny na cenových nabídkách bez DPH jsou v případě objednávky následně uváděny na fakturách bez DPH as příslušnou sazbou DPH.

Pro rozpočtové organizace nebo příspěvkové organizace se na žádost poptávajícího může cenová nabídka vystavit s DPH.

Cenová nabídka nebude vystavena pokud kupující nemá přiděleno IČO.

Objednávka

Pokud se kupující rozhodne na základě vystavené cenové nabídky zboží/službu objednat, potvrzuje, že před odesláním objednávky se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad s nimi souhlasí.

V případě, že se zákazník/kupující rozhodne zboží objednat na základě vystavené cenové nabídky, zašle prodávajícímu objednávku, kde uvede minimálně název zboží/služby, množství a cenu bez DPH za jeden kus. Prodávající uvítá, uvede-li kupující na objednávce i objednací číslo zboží/služby, resp. odvolávku na číslo cenové nabídky vystavené prodávajícím.

Objednávka od kupujícího musí mít e-mailovou formu nebo tištěnou formu zaslanou prostřednictvím pošty nebo faxu.

Za objednávku se považuje i objednávka ústní formou při osobním jednání, kde obě strany souhlasí s dohodnutými náležitostmi obchodního případu vážícího se k finální objednávce.

Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy vzniká obchodní/smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující si je vědom a souhlasí s tím, že prodávající začíná tímto zpracovávat jeho osobní údaje, bližší informace v části ochrana osobních údajů.

Každá objednávka od zákazníka je prodávajícím potvrzena e-mailovou formou do tří pracovních dnů. Potvrzením prodávající potvrdí příjem objednávky od kupujícího a sdělí předběžný termín dodání zboží. V případě, že by se termín dodání změnil bude tato skutečnost kupujícímu sdělena a to telefonickou nebo e-mailovou formou. Pokud by došlo ke změnám, resp. k nesouladu mezi cenovou nabídkou a objednávkou, bude tato skutečnost oznámena zákazníkovi. Zákazník má právo na základě předmětných změn (termín dodání, cena) odstoupit od objednávky.

V případě, že prodávající nepošle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky, doporučujeme, aby kupující kontaktoval prodávajícího a to z důvodu toho, že mohlo dojít také k technické nebo softwarové poruše, která neumožnila doručení objednávky.

Posláním objednávky zákazníkem a jejím potvrzením prodávajícím vzniká mezi oběma stranami obchodní právní vztah, kupní smlouva, která je tvořena objednávkou zákazníka a cenovou nabídkou prodávajícího. Tato objednávka/kupní smlouva se řídí platnou legislativou Slovenské republiky a platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Tauricon, s.r.o..

Pokud si zákazník objedná nové zboží, které se bude vyrábět na zakázku, toto zboží nelze stornovat a po dodání vrátit (pokud se nejedná o reklamaci). Prodávající má při výrobě zboží na zakázku právo vystavit zákazníkovi předfakturu a ta bude ještě před zadáním do výroby plně zaplacena zákazníkem.

Odstoupení od objednávky

Zákazník má právo odstoupit od objednávky (stornovat objednávku) v tom případě, že se nepřiměřeně prodloužil termín dodání objednaného zboží/služby.

Zákazník má dále právo odstoupit od objednávky (stornovat objednávku) v tom případě, že se změnila cena.

Tento případ nastává tehdy, bude-li na objednávce kupujícího rozdílná cena v neprospěch zákazníka oproti potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

Skutečnost, že kupující odstupuje od objednávky, musí oznámit prodávajícímu telefonicky nebo e-mailovou formou.

Dále lze od objednávky odstoupit (stornovat objednávku) také z jiných důvodů, pokud tuto skutečnost kupující včas oznámí prodávajícímu a to opět telefonickou nebo e-mailovou formou. Např. zákazník, chce objednávku stornovat ve standardní době dodání, kdy zboží objednávky ještě není dodáno zákazníkovi. Také zde platí možnost stornování objednávky pokud již zboží nebylo expedováno a není na cestě k zákazníkovi.

Kupující nemá právo odstoupit od objednávky (stornovat objednávku) pokud se jedná o speciální zboží, zboží vyrobené na zakázku nebo náhradní díly. Tato skutečnost bývá prodávajícím uvedena již v cenových nabídkách nebo při potvrzení objednávky.

Prodávající má právo odstoupit od plnění objednávky v tom případě, že:

 • produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět,
 • produkt neplní kvalitativní předpoklady a zákazníkovi může být dodán nekvalitní produkt,
 • zákazník/kupující se dostal do finančních potíží,
 • na zákazníka/kupujícího byl mezitím vyhlášen konkurz nebo restrukturalizace,
 • zákazník má dluhy vůči daňovému úřadu SR/ČR, sociální pojišťovně nebo zdravotním pojišťovnám,
 • zákazník má neetické chování,
 • zákazník by mohl zneužít produkt v rozporu s legislativou SR/ČR nebo využít k trestné činnosti.

Dodání zboží a doba dodání

Dodání zboží probíhá vlastním rozvozem, osobním odběrem nebo kurýrní službou. Prodávající při dodávání zboží zákazníkovi nevyužívá služby České pošty a.s. Zboží může být dodáno z firmy Tauricon, s.r.o. Púchov nebo přímo od dodavatele/výrobce, jehož Tauricon, s.r.o. na Slovensku zastupuje.

Prodávající preferuje dodání zboží prostřednictvím svého smluvního partnera: Direct Parcel Distribution SK s.r.o., zkráceně DPD.

Prodávající dodá zboží na adresu uvedenou v objednávce kupujícího nebo dodatečném upřesnění ze strany kupujícího.

Zboží je ze společnosti Tauricon s.r.o. Púchov před expedicí řádně zkontrolováno a pečlivě zabaleno, vždy označené nálepkou – pozor křehké s piktogramem „pozor sklo“. Nové zboží se nedodává zkalibrované, prvotní kalibrace se zajistí vždy na přání zákazníka/kupujícího. Součástí balení nového zboží může být zkušební protokol/certifikát výrobce, který však nenahrazuje akreditovanou kalibraci. Akreditovaná kalibrace se objednává zvlášť a se souhlasem kupujícího, je to placený úkon.

V případě, že objednané zboží je expedováno přímo od výrobce ke kupujícímu (z německých, holandských nebo jiných zahraničních skladů), společnost Tauricon, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za způsob balení zboží.

Dodací lhůty jsou vždy uváděny v cenové nabídce. Z hlediska vzniku časového skluzu mezi cenovou nabídkou a objednávkou může docházet ke změně dodacího termínu, tuto změnu prodávající oznámí kupujícímu při potvrzení objednávky.

Prodávající může do svých cenových nabídek psát termín „výhrada meziprodeje“, což znamená, že v době tvorby cenové nabídky bylo zboží na skladě, ale pokud zákazník pošle objednávku (např. o dva dny později) již nemusí být zboží na skladě.

Pokud je zboží skladem v Púchově, je vyskladněno do dvou pracovních dnů. Pokud je zboží v externích zahraničních skladech, je dodací lhůta obvykle do dvou týdnů. V případě zrychleného dodání z Nizozemska nebo Německa, si může zákazník objednat tzv. zrychlenou přepravu (do tří pracovních dnů). Cenu zrychlené přepravy prodávající oznámí kupujícímu telefonicky nebo e-mailem.

Jedná-li se o dodání zboží, které se vyrábí na zakázku, dodací termín se vždy uvede do cenové nabídky. Pokud tento uvedený termín dodání se prodlouží (ne vinou společnosti Tauricon, s.r.o.), společnost Tauricon, s.r.o. nenese za tuto skutečnost žádnou odpovědnost a zákazník/kupující nemá žádné právo finanční kompenzace. Tuto skutečnost zákazník při objednávce plně respektuje.

Rovněž společnost Tauricon, s.r.o. neodpovídá za časové ztráty nebo časová zpoždění v dodacích termínech, které nezapříčinila. V takových případech společnost Tauricon, s.r.o. nebude zákazníkovi kompenzovat žádné finanční náhrady nebo produktové náhrady.

Pokud zboží není skladem ani v mateřských skladech Nizozemsku a Německu, tato skutečnost se oznámí kupujícímu. Řešením jsou následující možnosti:

 • akceptovat navrženou dodací lhůtu,
 • neakceptovat dodací lhůtu a odstoupit od objednávky,
 • dodat alternativní zboží po odsouhlasení zákazníkem, který je právě v té době na skladě (může být změna ceny, což je předmětem dohody mezi oběma stranami).

Prodávající má možnost objednat kurýrní službu DPD do 12:00. v příslušný den, t.z. že prodávající do 12.00 hodin. příslušného dne může fyzicky balík zabalit a pracovník kurýrní služby také v ten příslušný den balík vyzvedne.

Pokud prodávající objedná kurýrní službu po 12:00. příslušného dne, bude balík vyzvednut pracovníkem kurýrní služby následující den.

Výše nákladů na dopravu je vždy uváděna v cenové nabídce a může být upřesněna ještě při potvrzování objednávky (jedná se hlavně o nadrozměrné zboží).

Přebírání zboží u zákazníka

Prodávající posílá zboží vlastním rozvozem, osobním odběrem nebo kurýrní službou. Kupující je povinen objednané zboží/balíček převzít. Zboží je ze společnosti Tauricon s.r.o. Púchov před expedicí řádně zkontrolován a pečlivě zabalen, vždy označen nálepkou – pozor křehké s piktogramem „pozor sklo“.

Při přebírání balíku je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost/celistvost a kompletnost zásilky.

Přijde-li balík ke kupujícímu poškozený nebo nekompletní, je kupující povinen toto uvést do Zápisu o převzetí hned pracovníkovi kurýrní služby, resp. sepsat Zápis o škodě na zásilce přímo s pracovníkem kurýrní služby. Následně vyfotit (i mobilním zařízením) poškozený/nekompletní balík a poslat fotografii balíku s poškozením prodávajícímu, že došlo k poškození balíku při přepravě, resp. doručení k zákazníkovi. V případě, že tak neučiní, považuje se balík za řádně doručený v nepoškozeném stavu. V případě, že se kupující rozhodne reklamovat zboží z důvodu poškození zboží při přepravě, resp. doručení a nenahlásí stav poškození balíku pracovníkovi kurýrní služby (formou písemného zápisu) při přebírání zboží, nepošle v den převzetí zboží fotografii poškozeného balíku prodávajícímu, bude tato reklamace prodávajícím zamítnuta.

Vrácení zboží

Zboží lze vrátit vždy po dohodě s prodávajícím a to za podmínky, že zboží nebylo rozbaleno (pokud bylo zabaleno v průhledném vakuovém balení), používané, resp. poškozené. Může tak učinit do 4 pracovních dnů po doručení zboží. Jedná se o případy, kdy si zákazník špatně objednal, resp. se spletl v objednávce. Ostatní případy se řeší individuálně.

Kupující má právo objednané zboží vrátit také v tom případě, že prodávající mu dodá zboží odlišné nebo jiné od objednaného. Za stejné podmínky jako je uvedeno výše může tak učinit do 4 pracovních dnů po doručení zboží.

Toto neplatí u speciálního zboží, zboží vyrobeného na zakázku a náhradních dílů. Skutečnost, že zboží není možné vrátit je vždy uvedena v cenové nabídce i v potvrzení objednávky.

Zboží nelze vrátit ani v tom případě, že zákazník měřítko nepoškodil, ale dal si jej označit (gravírováním, leptáním, vyjiskřením, laserováním nebo jiným mechanickým způsobem).

Zboží zákazník může vrátí osobně, kurýrní službou nebo se dohodne s prodávajícím a ten zajistí svoz.

V případě, že zákazník zasílá zboží kurýrní službou je nutné zboží řádně zabalit, aby se předešlo jeho poškození.

V případě poškození zboží z důvodu nesprávného zabalení společnost Tauricon, s.r.o. nenese odpovědnost za toto poškození.

Pokud bude balík se zbožím evidentně poškozen nebo špatně zabalen, nebude převzat a bude vrácen zpět odesílateli, tuto skutečnost prodávající ohlásí neprodleně kupujícímu.

Zákazník je povinen při vrácení zboží, zboží poslat v originál balení se všemi dokumenty, návodem k použití a kompletním příslušenstvím (pokud bylo součástí zboží).

V případě, že si zákazník dohodne vrácení zboží svozem firmy Tauricon, s.r.o. a zboží nebude v potřebné době (příchodu pracovníka Tauricon k zákazníkovi) připraveno, může být účtován poplatek za dopravní náklady a čas strávený na cestě.

Pokud zákazník vrátí zboží prostřednictvím České pošty, může se stát, že toto zboží nebude převzato z časového hlediska a balík se vrátí zpět odesílateli. Doporučujeme zákazníkovi využít kurýrní služby (včetně kurýrní služby České pošty a.s.).

Náklady na vrácení nese kupující. Po vrácení zboží, které prodávající řádně zkontroluje a konstatuje, že vše je v pořádku, prodávající uzná kupujícímu vrácení zboží. Bez zbytečných zpoždění vystaví dobropis k faktuře a pošle jej kupujícímu. Pokud kupující mezitím již zaplatil za zboží (které chce vrátit), prodávající mu zaplacenou částku v plné výši vrátí na její účet. Číslo účtu pošle kupující na e-mail obchod@tauricon.cz. Prodávající vrátí dlužnou částku do 30 dnů od doručení zboží.

Reklamace zboží, záruční doba

Zboží lze reklamovat během záruční lhůty, která je společností Tauricon, s.r.o. stanovena na jeden rok.

Reklamovat lze pouze produkt zakoupený a zaplacený u prodávajícího.

V případě, že je měřítko ještě v záruční lhůtě a prodávající tuto záruku uzná, povinností prodávajícího je dát zboží opravit tak, aby splňoval normami daná kritéria. O postupu opravy bude prodávající kupujícího průběžně informovat.

Kupující má právo zboží reklamovat v tom případě, že zboží nesplňuje požadavky na funkčnost, přesnost nebo poškození nezaviněné zákazníkem, ale výrobcem. Kupující má právo zboží reklamovat také v tom případě, že je zjevné, že zboží je funkční, ale má v sobě konstrukční vady vedoucí k nepřesnosti nebo nesmyslnosti používání zboží.

Prodávající má právo reklamaci neuznat v tom případě, že zákazník svojí neodbornou obsluhou nebo nesprávným zacházením zboží poškodil. Záruka se nevztahuje na případy, kdy zákazník poškodil zboží nesprávným skladováním, nesprávným používáním, či zacházením ve výrobě, nebo používáním v nevhodných pracovních podmínkách, pro které zboží nebylo určeno. Záruka se nevztahuje také na poškození na produktu vzniklá živelnými pohromami a neštěstími (např. požár nebo vytopení s nedbalosti zákazníka apod.).

Záruka, reklamační řízení se rovněž nevztahuje na nové zboží, které si zákazník dal před prvotní kalibrací jakoukoli formou mechanicky označit (gravírování, vyjiskřování, leptání, laserování, vyrážení). Pokud chce zákazník reklamovat nové zboží v záruce po prvotní kalibraci z důvodu nefunkčnosti nebo nepřesnosti, musí být toto zboží zákazníkem vráceno nepoškozené a neoznačené.

Reklamační řízení se nevztahuje na to, že zákazník si myslel, že dostane nové zboží automatické zkalibrované a na základě této skutečnosti se dodatečně dožaduje kalibrace zdarma. Jak je psáno v bodě Dodání zboží, nové zboží se nedodává zkalibrované.

Prodávající reklamaci neuzná také v těch případech, kdy měřítko při používání ztrácí své rozměry (opotřebení), jedná se o kalibry, které jsou vyrobeny na určitý rozměr a používáním dochází ke změně rozměrů. U kalibrů neplatí záruka jeden rok na opotřebení.

Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci do 30 pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo na delší dobu vyřízení reklamace v tom případě, že se jedná o speciální zboží, kdy výrobce neumí zajistit výměnu zboží nebo náhradní díl v době do 30 dnů. Tuto skutečnost prodávající vždy konzultuje s kupujícím a prodávající se zavazuje být nápomocný vyřídit reklamaci co nejdříve a využít všech dostupných prostředků směrem k výrobci, aby dodal předmětné zboží co nejdříve.

Reklamované zboží může zákazník vrátit osobně, kurýrní službou nebo se dohodne s prodávajícím a ten zajistí svoz.

V případě, že zákazník zasílá reklamované zboží kurýrní službou je nutné zboží řádně zabalit, aby se předešlo jeho poškození.

V případě poškození zboží z důvodu nesprávného zabalení společnost Tauricon, s.r.o. nenese odpovědnost za toto poškození.

Pokud bude balík s reklamovaným zbožím evidentně poškozen nebo špatně zabalen, nebude převzat a bude vrácen zpět odesílateli, tuto skutečnost prodávající ohlásí neprodleně kupujícímu.

Zákazník je povinen při vrácení reklamovaného zboží, zboží poslat v originál balení se všemi dokumenty, návodem k použití a kompletním příslušenstvím (pokud bylo součástí zboží).

V případě, že si zákazník dohodne vrácení reklamovaného zboží svozem firmy Tauricon, s.r.o. a reklamované zboží nebude v potřebné době (příchodu pracovníka Tauricon k zákazníkovi) připraveno, může být účtován poplatek za dopravní náklady a čas strávený na cestě.

Pokud zákazník vrátí zboží prostřednictvím České pošty, může se stát, že toto zboží nebude převzato z časového hlediska a balík se vrátí zpět odesílateli. Doporučujeme zákazníkovi využít kurýrní služby (včetně kurýrní služby České pošty a.s.).

V případě, že prodávající uzná kupujícímu reklamaci, bez zbytečných zpoždění vystaví dobropis k faktuře a zašle jej kupujícímu. Pokud kupující mezitím již zaplatil za reklamované zboží, prodávající mu zaplacenou částku v plné výši vrátí na její účet. Číslo účtu pošle kupující na e-mail obchod@tauricon.cz.

Prodávající vrátí dlužnou částku do 30 dnů od doručení zboží.

Prodejce Tauricon, s.r.o. neodpovídá v žádném případě, za reklamace u zákazníka.

Jakákoliv snaha zákazníka získat finanční kompenzaci za to, že obdrží reklamaci na jím vyrobené kusy a bude tvrdit, že při kontrole použil měřidla zakoupená u společnosti Tauricon, s.r.o., a že právě tato měřidla mohou za reklamaci, kterou obdržel, bude tato snaha společností Tauricon s.r.o. odmítnuta. Zákazník při objednávce našeho zboží s tímto odstavcem jednoznačně souhlasí a nemá právo požadovat jakoukoli kompenzaci.

 

Cena a platební podmínky

Cena zboží je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců a dovozců. Platná cena zboží bude vždy oznámena při potvrzování objednávky. Platné ceníky i ceny v cenových nabídkách jsou uváděny bez DPH.

Ceny bez DPH jsou uváděny na cenových nabídkách zvlášť za:

 • zboží,
 • služby,
 • náklady na dopravu,
 • balné,
 • nebo dle přání zákazníka.

Výše nákladů na dopravu je vždy uváděna v cenové nabídce a může být upřesněna ještě při potvrzování objednávky (jedná se hlavně o nadrozměrné zboží).

Za zboží/služby nelze platit hotovostí. Společnost Tauricon, s.r.o. nemá k dispozici registrační pokladnu.

Prodávající je plátcem DPH, proto všechny ceny na vystavených fakturách za zboží/služby jsou uvedeny bez DPH a k nim se přičte příslušná sazba DPH.

Prodávající vystaví za objednané zboží/službu kupujícímu fakturu nebo předfakturu, resp. zálohovou fakturu. Na faktuře jsou všechny potřebné náležitosti dle platné legislativy Slovenské republiky včetně dohodnutého data splatnosti.

V případě předfaktury nebo zálohové faktury prodávající postupuje vždy individuálně. Důvodem mohou být dohodnuté speciální dodací podmínky, výroba na zakázku, speciální zboží ale i platební neschopnost zákazníka či jeho negativní ekonomické výsledky. Prodávající může dle dohody se zákazníkem poslat zboží i formou dobírky.

Veškeré vyfakturované zboží zákazníkovi je do jeho úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Za zaplacené zboží se považuje to zboží, jehož vyfakturovaná hodnota v plné výši (včetně DPH, pokud ji faktura obsahuje) byla připsána na účet prodávajícího. Účet prodávajícího je řádně vyznačen na faktuře.

Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.

Nebezpečí škody na produktech přechází na kupujícího momentem jeho převzetí.

Posílání zboží na kalibraci a servis

Pokud chce zákazník využít našich služeb servisního nebo kalibračního oddělení, může poslat zboží osobně, kurýrní službou nebo se dohodne s prodávajícím a ten zajistí svoz.

U měřidel pro kalibraci, případně servis, musí být vždy přibalen v balíku seznam měřidel a objednávka. U měřidel určených pro servis musí být vždy uveden alespoň přibližný popis poruchy, v opačném případě může být účtován poplatek za diagnostiku měřidla.

Měřidla ke kalibraci musí být dodána úplná včetně příslušenství. U speciálních měřidel musí být dodáno i potřebné příslušenství (např. síťový adaptér, nastavovací měrky, etalony apod.), pokud zákazník disponuje návodem k použití, tak i ten.

V případě, že zákazník zasílá zboží kurýrní službou je nutné zboží řádně zabalit, aby se předešlo jeho poškození. V případě poškození zboží z důvodu nesprávného zabalení společnost Tauricon, s.r.o. nenese odpovědnost za toto poškození.

Pokud je balík se zbožím evidentně poškozený nebo špatně zabalený, nebude převzat a bude vrácen zpět odesílateli.

V případě, že si zákazník dohodne poslání měřidel svozem firmy Tauricon, s.r.o. a měřidla nebudou v potřebném čase (příchodu pracovníka Tauricon k zákazníkovi) připravena, může být účtován poplatek za dopravní náklady a čas strávený na cestě.

Zákazník při posílání zboží ke kalibraci nebo do servisu může využít služeb našeho smluvního partnera DPD. Stačí oznámí-li tuto skutečnost prodávajícímu a ten objedná kurýrní službu DPD, která druhý den od objednání přijde balík vyzvednout k zákazníkovi.

Pokud zákazník pošle zboží prostřednictvím České pošty, může se stát, že toto zboží nebude převzato nebo pozdě převzato, zejména z důvodu časového hlediska. Balík se tak může vrátit zpět odesílateli, proto doporučujeme zákazníkovi využít kurýrní služby (včetně kurýrní služby České pošty a.s.).

Etický kódex

Všichni zaměstnanci společnosti Tauricon, s.r.o. Púchov se řídí etickým kodexem, který patří mezi interní předpisy společnosti.

Prodávající a jeho zaměstnanci mají právo nespolupracovat se zákazníkem tehdy:

 • zákazník nerespektuje společensky uznané mravy a zásady chování,
 • zákazník používá vulgarismy,
 • zákazník je pod vlivem alkoholu nebo omamných látek,
 • zákazník požaduje za obchodní spolupráci nepřináležící odměnu,
 • zákazník zneužívá společnost Tauricon v několikanásobném opakovaném dotazování, které nevede k obchodnímu případu.

Dále prodávající nebo jeho zaměstnanci mají právo nespolupracovat se zákazníkem, který vystupuje inkognito, nechce uvést své jméno nebo společnost, ve které pracuje. Toto platí pro telefonickou komunikaci nebo i pro e-mailovou komunikaci. V takovém případě nemusí být zákazník vybaven. Rovněž prodávající a jeho zaměstnanci mají právo nespolupracovat se zákazníkem, který poptává nebo nabízí takové zboží/služby, které nesouvisejí s obchodním zaměřením prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Všechny vztahy mezi Provozovatelem a zákazníkem se řídí právním řádem SR. Pokud by byl v právním vztahu s Provozovatelem zahraniční zákazník, obě strany se dohodly, že všechny právní vztahy se řídí právem Slovenské republiky.

Všechna práva k webové stránce www.tauricon.cz, její design, grafika, obsah, fotky, videa, loga, ochranné známky (pokud má Provozovatel) patří Provozovateli. Provozovatel má od svých dodavatelů, resp. výrobců, které na Slovensku zastupuje, povolení a právo používat na stránce www.tauricon.cz jejich fotky, videa, loga, prospekty a katalogy.

Z těchto důvodů je vysloveně zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat, kopírovat nebo jinak zneužívat webové stránky www.tauricon.cz nebo jejich část, bez vysloveného souhlasu Provozovatele.

Na vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení, Zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, případně jinými zákony slovenského právního řádu.

Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele nabývají účinnosti vůči zákazníkovi uzavřením objednávky nebo kupní smlouvy.

Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že se prokáží kompetentním orgánům Slovenské republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatná nebo nevynutitelná, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou, faxovou (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Aktualizované obchodní podmínky nabývají platnosti 24.5.2018, čímž se nahrazují obchodní podmínky platné od 01.01.2014.

Tyto obchodní podmínky nelze kopírovat ani nijak jinak rozšiřovat.


Spolupracujeme
Předváděcí
místnosti
Vědět více
Hlavné sídlo a Showroom - Púchov:
Mitutoyo předváděcí místnost
Haimer předváděcí místnost

Adresa:
Trenčianska 1279
020 01 Púchov
Slovenská republika

GPS: N 49° 06′ 34.83″, E 18° 19′ 34.92″

Poptávkový košík
Vyprázdnit košík