Ochrana osobních údajů | Tauricon - měřidla, měřící přístroje a stroje

Ochrana osobních údajů

Společnost Tauricon, s.r.o. se pro potřeby ochrany osobních údajů řídí podle platné legislativy. V souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů vám poskytujeme následující informace:

Provozovatelem osobních údajů zákazníka podle § 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 Sb.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je společnost Tauricon, s.r.o., Trenčianska 1279, 020 01 Púchov, IČO: 44765487 (dále jen „Provozovatel“).

Ohledně ochrany osobních údajů můžete Provozovatele kontaktovat na:

 • Telefonickém čísle 042/ 426 0 030
 • e-mailové adrese info@tauricon.sk
 • nebo i na adrese sídla společnosti Trenčianska 1279, 020 001 Púchov.

Provozovatel nemá jmenovanou odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

Odesláním poptávky prostřednictvím kontaktního nebo poptávkového formuláře na stránkách našeho webu uživatel potvrzuje, že rozumí těmto podmínkám ochrany osobních údajů a že s nimi v plném znění souhlasí.

Odesláním poptávky, objednávky/kupní smlouvy prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele, poštou, faxem nebo osobně zákazník potvrzuje, že rozumí těmto podmínkám ochrany osobních údajů a že s nimi v plném znění souhlasí.

V souladu se Zákonem zpracováváme a pod osobními údaji rozumíme veškeré informace o identifikované ale i identifikovatelné osobě. Identifikovaná osoba je osoba, o které jsou z vaší strany poskytnuty údaje jako: jméno a příjmení, pracovní zařazení, služební e-mailová adresa na (ne např. info@....sk), či služební telefonní číslo. Identifikovatelnou osobou je osoba, kterou lze přímo, ale i nepřímo identifikovat podle jejího identifikátoru: jméno, personální identifikační čísla, údaje lokalizačního charakteru, sociální síťové nebo obecně síťové identifikační prvky nebo podle identifikátorů zvláštních prvků (vzhled, handicap, ekonomické zabezpečení atd.).

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění objednávky nebo smlouvy podle § 13 ods. 1 písm. b, Zákona. Dalším zákonným důvodem je, že zákazník/dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel vzájemné spolupráce s Provozovatelem.

Osobní údaje zpracováváme, protože existuje oprávněný zájem, kterým je udržování obchodního vztahu se zákazníkem a z toho potřebné/vyplývající vzájemné komunikace.

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které mu poskytl zákazník nebo spolupracující partner:

 • na potřeby vytvoření cenové, technické nabídky
 • na potřeby uzavření nebo plnění objednávky/kupní smlouvy
 • na potřeby uzavření jiné než kupní smlouvy
 • na potřeby doručení zboží k zákazníkovi/partnerovi
 • na potřeby vystavení osvědčení o účasti na kurzu

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je i oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů). Provozovatel může získané osobní údaje z tvorby nabídek, plnění objednávek, smluv nebo osobních schůzek použít i pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů. Tato skutečnost je zákazníkovi známa. Pokud si zákazník nepřeje, aby dostával od Provozovatele obchodní sdělení nebo newslettery, může nám to oznámit na e-mailové adrese info@tauricon.sk nebo může přímo odpovědět na doručený e-mail s poznámkou „NEPOSÍLAT“, Provozovatel zajistí nápravu do jednoho měsíce od doručení, s tím, že zákazníkovi Provozovatel tuto skutečnost oznámí. Na základě tohoto oznámení bude zákazník vyřazen z evidence zákazníků.

Účelem zpracování osobních údajů Provozovatelem je vyřízení poptávky, objednávky/kupní smlouvy a s tím spojený výkon práv a povinností vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu. Objednávku, nebo smlouvu nelze uzavřít bez potřebných osobních údajů, jako název firmy, IČO, jméno a příjmení, adresa, funkce, kontakt atd.)

Účelem zpracování osobních údajů Provozovatelem je i posílání obchodních sdělení, nebo dalších marketingových aktivit. Provozovatel prohlašuje, že tyto aktivity jsou vždy v souladu s předmětem podnikání zákazníka.

Zákazník odesláním poptávky (ústní, písemný), objednávky, uzavřením kupní smlouvy, resp. jiné než kupní smlouvy, dává v souladu se Zákonem č.j. 18/2018 Sb. souhlas provozovateli/prodávajícímu se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro tyto účely. Účely se vztahují na poslání nabídky, uzavření kupní smlouvy, uzavření jiných než kupních smluv a pro účely doručení zboží zákazníkovi. Dále se účely vztahují na zpracovávání a vyřízení nabídek, objednávek a související komunikace se zákazníkem, kde Provozovatel informuje uživatele o stavu objednávek, tento účel trvá i po úspěšném vyřízení objednávky/smlouvy a trvá i pro vedení příslušné evidence (např. při vrácení zboží, vyřizování reklamací, vystavování faktur, vystavování dodacích listů, vystavování kalibračních listů, osvědčení apod.), toto platí až do doby, kdy zákazník svým písemným vyjádřením pošle nesouhlas s tímto zpracováním.

Zákazník uděluje Provozovateli souhlas podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, aby mohl zpracovat pro potřebné účely jeho osobní údaje.

Zákazník prohlašuje, že souhlasí dle Zákona 18/2018 Sb.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby Provozovatel mohl zpracovávat, nebo uchovávat jeho osobní údaje ve všech informačních systémech a databázích Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn, dle těchto Všeobecných obchodních podmínkách, zasílat na e-mail zákazníka zprávy o cenových akcích, nových nabídkách zboží a služeb, školeních, kalibračních a servisních službách, resp. jiných službách prodávajícího v souladu s jeho předměty podnikání. Zákazník může posílání newsletterů, zpráv, akcí, nabídek kdykoli odvolat posláním e-mailu Provozovateli, ze kterého bude zřejmé, že předmětné aktivity od Provozovatele již přijímat nechce, obvykle textem NEPOSÍLAT.

Pokud by zákazník měl potřebu změnit poskytnuté osobní údaje, nebo je zrušit v naší evidenci, může tak kdykoli učinit ústní formou na telefonním čísle 042/426 0 030, nebo písemnou formou prostřednictvím elektronického komunikačního prostředku na e-mailové adrese info@tauricon.sk, Provozovatel zajistí nápravu do jednoho měsíce od doručení. Provozovatel tak dle přání zákazníka buď osobní údaje zákazníka upraví nebo je zruší/odstraní z evidence.

Pokud by Provozovatel potřeboval provést předsmluvní vztah se zákazníkem, Provozovatel tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu Zákona č.j. 18/2018 Sb.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, učiní tak v procesu uzavírání smlouvy při zpracování osobních údajů bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož Provozovatel bude vystupovat jako jedna ze smluvních stran.

Provozovatel prohlašuje, že ve smyslu Zákona č.j. 18/2018 Sb.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje zákazníka bude získávat pouze pro potřeby uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Dále prohlašuje, že osobní údaje zákazníka nebude získávat k jiným účelům, než jsou uvedeny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a že osobní údaje zákazníka bude využívat k účelu, ke kterému byly shromážděny, nebude je sdružovat s osobními údaji získané k jinému účelu.

Provozovatel seznámí, dle potřeby, zákazníka před odesláním zboží, že jeho osobní údaje obdržela třetí strana. kurýrní služba, pro potřeby doručení zboží. Pro tyto potřeby bude nutné poskytnout: název firmy, adresu, jméno a příjmení příjemce, telefonický kontakt, resp. e-mailovou adresu.

V případě, že Provozovatel, nebo zákazník poskytl údaje a informace o osobních údajích třetí straně (např. za účelem vrácení nebo dodání zboží), prohlašuje, že tak učinil se souhlasem třetí strany a ta má povinnost jednat dle platné legislativy SR v oblasti ochrany osobních údajů .

Provozovatel seznámí, dle potřeby, zákazníka před uzavřením smlouvy nebo plněním objednávky, že jeho osobní údaje obdržela třetí strana. leasingová společnost, pro potřeby financování obchodního případu. Pro tyto potřeby bude nutné poskytnout: název firmy, adresu, IČO, DIČ DPH, jméno a příjmení příjemce, bankovní spojení, bankovní účet, telefonický kontakt, resp. e-mailovou adresu.

Provozovatel podle Zákona č.j. 18/2018 Sb.z. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je povinen respektovat dobu uchovávání osobních údajů zákazníka.

Provozovatel uchovává osobní údaje zákazníka:

 • do té doby, dokud zákazník nepošle odvolání souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů pro účely marketingových aktivit Provozovatele,
 • do té doby, dokud zákazník nepošle odvolání souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů z důvodu ukončení obchodní spolupráce s Provozovatelem,
 • po dobu potřebnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů

Provozovatel uchovává osobní údaje zákazníka po dobu 10 let, případně do data kdy dotyčný zákazník doručí svou žádost Provozovateli na vymazání jeho osobních údajů.

Provozovatel je povinen po uplynutí doby uchovávání osobních údajů zákazníka tyto vymazat.

Provozovatel oznamuje zákazníkovi, že pro potřeby zabezpečení vzájemných vztahů se zákazníkem, má své smluvní příjemce osobních údajů, tedy subdodavatele Provozovatele. Osobní údaje tedy mohou být dle potřeby poskytnuty Provozovatelem i jeho subdodavateli.

Subdodavatelé Provozovatele jsou osoby:

 • které zabezpečují dodávání zboží nebo služby,
 • které zajišťují vystavování kalibračních listů nebo osvědčení,
 • které zajišťují chod webové stránky www.tauricon.cz, e-mailový elektronický provoz,
 • které jsou potřebné z hlediska financování smluvních vztahů mezi Provozovatelem a zákazníkem,
 • které jsou potřebné z hlediska pojištění smluvních vztahů mezi Provozovatelem a zákazníkem,
 • které jsou potřebné z hlediska realizace marketingových služeb,
 • které jsou potřebné z hlediska zabezpečení účetních služeb mezi Provozovatelem a zákazníkem,
 • které jsou potřebné z hlediska zabezpečení právních služeb mezi Provozovatelem a zákazníkem.

Provozovatel nemá právo předávat osobní údaje zákazníka jiným třetím osobám, zvláště takovým, které nemají nic společného s předmětem podnikání Provozovatele a nesouvisí s obchodním vztahem Provozovatele a zákazníka.

Dotčené osoby/zákazník má právo:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům §21 Zákona,
 • právo na opravu svých osobních údajů §22 Zákona,
 • právo na vymazání svých osobních údajů §23 Zákona,
 • právo na omezení zpracování svých osobních údajů §24 Zákona,
 • právo namítat proti zpracování svých osobních údajů §27 Zákona,
 • právo na přenos svých osobních údajů §26 Zákona,
 • právo odvolat souhlas, je-li souhlas právním základem zpracování jeho osobních údajů,
 • právo podat stížnost a návrh na zahájení řízení Kontrolnímu úřadu.

Zákazník není povinen své osobní údaje poskytnout Provozovateli, bere však na vědomí, že bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu nebo objednávku s Provozovatelem.

Provozovatel má povinnosti při uplatňování práv dotyčné osoby nebo zákazníka. Provozovatel je povinen přijmout vhodná opatření a poskytnout dotyčné osobě/zákazníkovi informace, které se týkají zpracování jejích osobních údajů, ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě. Provozovatel má povinnost poskytovat součinnost dotyčné osobě při výkonu jejích práv, jakož i poskytnout dotyčné osobě/zákazníkovi informace o opatřeních, která byla přijata na základě její žádosti. Pokud by nastal případ, že žádost dotyčné osoby/zákazníka je zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená zejména pro její opakující se povahu, může provozovatel požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací dotyčné osobě/zákazníkovi. 5, písmeno a) Zákona.

Provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji zákazníka nakládat a zacházet v souladu s platnou legislativou SR.


Spolupracujeme
Předváděcí
místnosti
Vědět více
Hlavné sídlo a Showroom - Púchov:
Mitutoyo předváděcí místnost
Haimer předváděcí místnost

Adresa:
Trenčianska 1279
020 01 Púchov
Slovenská republika

GPS: N 49° 06′ 34.83″, E 18° 19′ 34.92″

Poptávkový košík
Vyprázdnit košík